INFORMATOR

- ZESPÓŁ INTERDYSCYPLIARNY

STOP  PRZEMOCY

           

Zespół Interdyscyplinarny to grupa osób podejmująca się współpracy celem udzielania pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu. Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie.

W skład zespołu, którego Przewodniczącą jest P. Elżbieta Drab wchodzą również przedstawiciele  instytucji działających na terenie gminy tj. :

- Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

- Policji,

- Oświaty,

- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- Służby Zdrowia

W ramach działania Zespołu dyżur na terenie Gminy Człopa prowadzi psycholog                            (co 2-gi czwartek w miesiącu w godz. od 8.00 do 13.00) – kontakt przez MGOPS w Człopie.

Ponadto w szkole jest również do dyspozycji dzieci i rodziców - psycholog, który dyżuruje raz w tygodniu – kontakt przez Szkołę Podstawową w Człopie.

Nr kontaktowe:

W godz. od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku  -  672591825

Po godz.15 we wszystkie dni tygodnia – 668 923 307