Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy: złożyć wniosek o dodatek energetyczny, mieć ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy musi załączyć do wniosku o dodatek energetyczny umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej (zawartą na siebie).

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. dla gospodarstwa domowego:

1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi 11,37 zł/miesiąc;

2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi 15,80 zł/miesiąc;

3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 18,96 zł/miesiąc.


Dodatek  energetyczny  wypłaca  się  odbiorcy  wrażliwemu  energii elektrycznej  do  dnia  10 każdego  miesiąca  z góry,  z wyjątkiem  miesiąca  stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.