Informacja dotycząca ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za  życiem”(Dz.U. z 2016r. poz. 1860)

 

                W związku z wejściem w życie  ustawy z dn.  1 stycznia  2017r.    o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin  „Za życiem”  ( Dz. U. z 2016r, poz. 1860) Miejsko- Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej w Człopie oferuje poradnictwo w zakresie :

-  przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowywaniu dziecka,

- wsparcia psychologicznego,

- koordynacji  wsparcia rodziny przez asystenta rodziny, który przyznawany jest na wniosek  osoby            uprawnionej.

 

                Ponadto zgodnie z w/w ustawą, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie zapewnienia także wypłatę  jednorazowego  świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie  i nieodwracalne  upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie jego rozwoju lub w czasie porodu.

Świadczenie jest wypłacane jednorazowo matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód rodziny  i wynosi 4 000,00 zł.