Dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska  rodzinnego,  atmosfery  szczęścia,  miłości  i  zrozumienia,  w  trosce  o  ich  harmonijny  rozwój  i  przyszłą  samodzielność życiową,  dla  zapewnienia  ochrony przysługujących im praw i wolności,  dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem  rozwoju,  i  dobra  wszystkich  jej  członków,  a  w  szczególności dzieci, w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami powstała ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dn. 09.06.2011r. (Dz. U. 2018 poz. 998 ).

Rodzinie  przeżywającej  trudności  w wypełnianiu  funkcji  opiekuńczo-wychowawczych  burmistrz  zapewnia wsparcie, które polega w szczególności na:

1) analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie;

2) wzmocnieniu roli i funkcji rodziny;

3) rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny;

4) podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny;

5) pomocy w integracji rodziny;

6) przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;

7) dążeniu do reintegracji rodziny.

2. Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie:

1) pracy z rodziną;

2) pomocy w opiece i wychowaniu dziecka.

3. Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, zuwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.

Rodzina może otrzymać wsparcie przez działania:

1) instytucji i podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny;

2) placówek wsparcia dziennego;

3) rodzin wspierających

 

W związku z możliwością wzbogacenia oferty dla rodzin  przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych Burmistrz może ustanowić rodzinę wspierającą po uprzednio wydanej pozytywnej opinii przez Kierownika Ośrodka.

W związku z powyższym Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Człopie  prosi o zgłaszanie się rodzin chętnych do współpracy.