ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY wynosi 153,00 zł miesięcznie i przysługuje:

  • niepełnosprawnemu dziecku;

  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

  • osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny
nie przysługuje:

  • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;

  • osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje
się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, niepełnosprawnemu dziecku oraz osobie, która ukończyła 75 lat zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym
stanowią inaczej.