INFORACJA O PROJEKCIE SYSTEMOWYM PO KL „DRUGA SZANSA”


 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie od 2008 roku realizuje projekt systemowy PO KL „Druga Szansa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w partnerstwie z:

- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałcz- Lider projektu;

- Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tucznie;

- Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mirosławcu;

- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wałczu;

- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wałczu;

- Powiatowym Urzędem Pracy w Wałczu.


 

Realizacja VI edycji projektu systemowego PO KL „Druga Szansa” przewidziana jest na okres 01.01.2013-31.12.2014r.

 

Od początku realizacji projektu wsparcie uzyskało 39 beneficjentów.

Budżet na lata 2013- 2014 wynosi 280 544,10zł., w tym wkład własny 28 055,00zł.


 


 

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest wypracowanie i realizacja form aktywnej integracji u 14 rodzin i jej najbliższego otoczenia. Uczestnicy otrzymają kompleksowe wsparcie, które przyczyni się do podniesienia u nich kompetencji społecznych i opiekuńczo- wychowawczych. Ponadto u uczestników wzrośnie samoocena, samodzielność, aktywność oraz wiara we własne siły. Poprzez zmiany zachodzące w rodzinach otoczenie uczestnika będzie również odczuwało pozytywny wpływ działań projektowych.

 

 

Zadanie Aktywna Integracja MGOPS Człopa realizowane jest poprzez następujące działania:


 

1.Zajęcia edukacyjne dla beneficjentów i ich rodzin 2h/ ucz- 14 ucz (Usługa zlecona)

Termin: wrzesień- listopad 2013

Założenia: Podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społecznych beneficjentów


 

2.Animator rodzinny ( zatrudnienie 2animatorów rodzinnych)

Termin: od maja do grudnia 2013r i od marca do października 2014r

Założenia: Przygotowanie rodzin do prawidłowego pełnienia ról społecznych, w tym opiekuńczo- wychowawczych, nabycie umiejętności zarządzania budżetem domowym i posiadanymi zasobami, zwiększ poczucia wpływu na własne życie i motywowanie ucz do zmian oraz współpracy ze społecznością lokalną.


 

3. Warsztaty wychowawczo- integracyjnych dla uczestników i ich rodzin (warsztaty wyjazdowe- usługa zlecona)

Termin: sierpień- listopad 2014r

Założenia: Podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społecznych przy udzieleniu porad specjalisty, pokazanie rodzicom oraz dzieciom jak można spędzić miło czas.


 

4. Spotkania integracyjne

Termin: maj 2013r- grudzień 2014r

Założenia: Pogłębienie więzi pomiędzy członkami rodzin i innymi uczestnikami projektu


 

5. Szkoła dla rodziców w formie warsztatowej (5 warsztatów grupowych- usługa zlecona)

Termin: czerwiec- wrzesień 2014r

Założenia: Nabycie przez rodziców umiejętność aktywnego, wspierającego słuchania, nawiązywanie efektywnej współpracy z dzieckiem, modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka bez stosowania różnorodnych form przemocy wyrażanie przez rodziny oczekiwań i ograniczeń w taki sposób, by były one przez dziecko respektowane, rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć, a także radzenia sobie z "trudnymi" uczuciami w duchu poszanowania godności osobistej człowieka.

 

6. Rodzinne zajęcia z psychologiem 3h/ucz- 14 ucz

Termin: czerwiec- wrzesień 2013r

Założenia: Zwiększenie motywacji do działań i zwiększenie umiejętności społecznych, budowanie prawidłowych relacji pomiędzy członkami rodzin.


 

7. Zajęcia doradcą zawodowym „Równe szanse na rynku pracy” 2h/ ucz- 14ucz

Termin: czerwiec- wrzesień 2014r

Założenia: Analiza potencjału zawodowego uczestników, określenia możliwości rozwoju zawodowego, metod aktywnego poszukiwania pracy.


 

Zgodnie z harmonogramem zostaną zakupione również materiały dydaktyczne na rodzinne zajęcia z psychologiem i na zajęcia z doradcą zawodowym.