Zespół Interdyscyplinarny został powołany Zarządzeniem nr 26/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 22 lipca 2011r. w skład zespołu wchodzą przedstawiciele poszczególnych jednostek organizacyjnych tj.: Placówek Oświatowych, Służby Zdrowia, Posterunku Policji, Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Straży Miejskiej, Sądu Rejonowego w  Wałczu. Zespół ma za zadanie m.in. integrowanie i koordynowanie działań w/w jednostek na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ponadto zespół zajmuje się diagnozowaniem problemu przemocy w rodzinie, następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą oraz rozpowszechnianiu informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym. Prace Zespołu Interdyscyplinarnego koordynuje Przewodnicząca Zespołu Pani Elżbieta Drab. Przewodnicząca Zespołu zwołują grupę roboczą, która rozpatruje indywidualne problemy rodzin, w oparciu o procedurę Niebieskiej Karty i tworzy program działania na rzecz rodziny, zarówno ofiar jak i sprawców przemocy.
Mając powyższe na względzie osoby dotknięte przemocą oraz będące świadkami przemocy domowej czy instytucje posiadające informacje o ofiarach przemocy proszone są o ich zgłaszanie do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego lub przedstawicieli w/w instytucji z terenu gminy Człopa wchodzących w skład Zespołu.