1.Celem  świadczenia  wychowawczego jest częściowe pokrycie  wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

2. Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawne-mu dziecka.

3. Świadczenie  wychowawcze  przysługuje  osobom,  o których  mowa  w ust. 2,  do  dnia  ukończenia  przez  dziecko 18. roku życia. Art. 5. 1.

4.Świadczenie  wychowawcze przysługuje osobom, o których  mowa  w art. 4 ust. 2,  w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

5. Jeżeli  członkiem  rodziny  jest  dziecko  niepełnosprawne,  świadczenie  wychowawcze  przysługuje  na  pierwsze dziecko  osobom,  o których  mowa  w art. 4  ust. 2,  jeżeli  dochód  rodziny  w przeliczeniu  na  osobę  nie  przekracza  kwoty 1 200,00 zł


W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego po 10. dniu miesiąca, świadczenie wychowawcze za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek. 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku. 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wy-chowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada tego roku.