ZASIŁEK RODZINNY przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł

Gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Jeżeli dochód rodziny lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego, o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany (od 1 listopada 2012 r.: 77,00 zł), zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

 1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,

 2. opiekunowi faktycznemu dziecka,

 3. osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów, jeżeli wyrok sądu orzekający alimenty został wydany przed osiągnięciem pełnoletności przez osobę uczącą się).

Zasiłek przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionym w punktach 1) i 2), do ukończenia przez dziecko:

 1. 18. roku życia,

 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia,

 3. 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek nie przysługuje jeśli:

 1. dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;

 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

 3. osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

 4. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;

 5. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
  a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
  b) ojciec dziecka jest nieznany,
  c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
  d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

 6. członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


 


 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie informuje, że od 1 LISTOPADA 2018 r.  wysokość  świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych wynosi:


a) 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku
życia,
b) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia
do ukończenia 18. roku życia,
c) 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia.

 dodatki do zasików rodzinnych :

- dodatek z tytułu urodzenia dziecka - 1 000,00 zł

- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem - 400,00 zł

- dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka - 193,00 zł nie więcej niż 386,00zł na wszusytkie osoby uprawnione (w przypadku niepełnosprawności zwiększa się świadczenie dodatkowo o 80,00 zł lub 160,00 zł)

- dodatek w rodzinie wielodzietnej- 95,00 zł

- dodatek na rehabilitację :- do 5 lat - 90,00 zł

                                           - powyżej 5 lat - 110,00 zł

- dodatek na rozpoczęcie roku szkolnego - 100,00 zł

- dodatek na dojazd- 69,00 zł

- dodatek na zamieszkanie- 113,00 zł

d) 184,42 zł zasiłek pielęgnacyjny

e) 1472,00 zł świadczenie pielęgnacyjne

   (świadczenie podlega waloryzacji i od dnia 1.01.2019r. będzie wynosić 1583,00zł)

f) 620,00zł zasiłek dla opiekuna

g) 620,00 zł specjalny zasiłek opiekuńczy

h) 1 000,00 zł świadczenie rodzicielskie

i) 4 000,00 zł jednorazowe świadczenie "Za życiem"

j) 1 000,00 zł jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia żywego dziecka