Ogłoszenie o wyborze Partnera do współnej realizacji projektu                                         Człopa, dnia 05.06.2017R.

Człopa, dnia 10.05.2017r.

OGŁOSZENIE

O otwartym naborze partnerów do realizacji projektu w ramach działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej

 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie na podstawie Art. 33 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146 ze zm.) ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji projektu na lata 2017 – 2019 pn. „Pomocna dłoń dla rodziny” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014- 2020. Konkurs nr: RPZP.07.01.00-IP.02-32-K25/17. Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji projektu.

Celem Partnerstwa będzie wzrost szans na rynku pracy, aktywizacja społeczna i zawodowa osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Cel realizowany będzie poprzez przygotowanie a następnie prowadzenie projektu finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 zakładającego realizację działań w określonych obszarach merytorycznych, z których każdy mieści się w zakresie typów projektów przewidywanych do realizacji w ramach poddziałania 7.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Wyłoniony Partner wspólnie z Liderem opracuje:

1. koncepcję planowanego do realizacji projektu z uwzględnieniem obowiązujących wytycznych, w szczególności Szczegółowego opisu osi priorytetowych Zachodniopomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

2. wniosek o dofinansowanie projektu z uwzględnieniem zapisów ogłoszonej dokumentacji konkursowej lub wezwania do złożenia wniosku.

3. umowę partnerską określającą zasady realizacji projektu.

I. Zakres działań/zadań merytorycznych planowanych do przekazania wyłonionemu/-ym Partnerowi/-om w ramach realizowanego przez Partnerstwo projektu:

Zakres realizacji działań (w tym kryteria naboru uczestników, planowaną liczbę osób objętych wsparciem, program i metody prowadzonych działań, podział działań pomiędzy poszczególnych partnerów, okres realizacji, wielkość finansowania itp.) zostanie ustalony przez wyłonionego do realizacji zadania Partnera/-ów oraz MGOPS w Człopie podczas opracowywania szczegółowej koncepcji realizacji zadania. Wszystkie zaplanowane działania/zadania będą zgodne z zapisami Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz. 163 z późn. zm.) oraz „wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014- 2020”.

Przed przystąpieniem do realizacji projektu strony podpiszą umowę partnerstwa, której zakres został wskazany w art. 33, ust. 5 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Przygotowywany projekt obejmował będzie (zgodnie z ogłoszeniem konkursowym) działania, mające na celu integrację i aktywizację społeczno-zawodową osób, rodzin/grup/środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przez wykorzystanie instrumentów aktywizacji:

a. zawodowej – pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy

b. edukacyjnej – podniesienie poziomu wykształcenia lub jego dostosowania do potrzeb rynku pracy,

c. zdrowotnej – wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy (tylko w przypadku, gdy stanowi jeden z elementów projektu, w powiązaniu z innymi instrumentami aktywizacji i/lub podejmowanym zatrudnieniem), np.

- finansowanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych,

- skierowanie i sfinansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej, psychospołecznej dla osób lub rodzin,

- skierowanie i sfinansowanie programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego w przypadku osób uzależnionych od alkoholu,

- skierowanie i sfinansowanie programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej dla osób uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających,

- sfinansowanie części kosztów zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo lub zajęć rehabilitacyjnych zgodnie z potrzebami osób z niepełnosprawnościami,

- skierowanie i sfinansowanie programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz wsparcie dla osób dotkniętych przemocą, o których mowa w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

d. społecznej - przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej, np.:

- organizacja i finansowanie usług wspierających osoby z niepełnosprawnościami (m.in. koszty zatrudnienia tłumacza osoby głuchoniemej, przewodnika osoby niewidomej, asystenta osoby niepełnosprawnej),

- finansowanie kosztów dostępu do usług bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego (indywidualnego i grupowego) oraz mediacji rodzinnej i interwencji kryzysowej,

- organizacja i finansowanie kosztów wolontariatu oraz kosztów zatrudnienia osoby prowadzącej klub wolontariuszy,

- organizacja i finansowanie treningów kompetencji i umiejętności społecznych, w tym kosztów zatrudnienia i działania osoby prowadzącej klub lub grupę,

- organizacja i finansowanie uczestnictwa w grupach i klubach samopomocowych, w tym kosztów zatrudnienia i działania osoby prowadzącej klub lub grupę,

- organizacja i finansowanie usług wsparcia i aktywizacji rodzin marginalizowanych (m.in. asystent rodziny, mediator),

- koszty zatrudnienia np. asystenta osoby bezdomnej, asystenta osoby opuszczającej zakład karny,

- pokrycie kosztów uczestnictwa w placówkach wsparcia dziennego, świetlicach i klubach,

- organizacja i finansowanie usług wspierających animację lokalną, w tym kosztów zatrudnienia animatora lokalnego, lidera klubu integracji społecznej, streetworkera,

- praca socjalna.

e. działania o charakterze środowiskowym (wyłącznie przy jednoczesnym zastosowaniu instrumentów aktywizacji zawodowej, społecznej lub edukacyjnej) – m.in. koszty spotkań związanych np. z realizacją programów aktywności lokalnej, organizowanie i inspirowanie udziału mieszkańców w spotkaniach, w szczególności o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym; inne działania o charakterze integracyjnym wynikające np. z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o przeciwdziałaniu narkomanii.

II. KRYTERIA WYBORU PARTNERA:

Przy wyborze partnera oceniona zostanie:

- zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa;

- deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa;

- doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze.

III. Oferty należy składać w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Człopie ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa  w termnie do 2 czerwca 2017r.

                                                                                                                                 Kierownik

                                                                                                                        Miejsko – Gminnego

                                                                                                           Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie

                                                                                                                          mgr Elżbieta Drab